Mijn cv - 4DataGovernance

Title
Ga naar de inhoud
Mijn curriculum vitae

Strategisch Informatie -voorzieningsadviseur, CIO-office, november 2017 - heden

Ervaring gemeente Eindhoven
 
Opdracht: In de functie van Strategisch I adviseur realiseren van de Stedelijke Transformatie   met behulp van de Digitale Transformatie, waarbij de menselijke maat behouden blijft.
 
Naast specialistische overall I-advisering gericht op het Ruimtelijk Domein, Veiligheidsdomein en sector Strategie is tevens invulling gegeven aan de rol van Kwartiermaker Procesmanagement en Kwartiermaker Datastrategie, waarbij de maatschappelijke opgaven sturend zijn. Inmiddels heeft dit zich ontwikkeld in een ambassadeursrol voor het Programma Data gedreven werken. Daarnaast vervult Mieke een rol in het bevorderen van regionale samenwerking in Brainport, met de ecosysteem partners, waarmee de innovatiestrategie wordt geëffectueerd. Samenwerking krijgt daarnaast ook nationaal en internationaal speciale aandacht van Mieke. Namens de gemeente Eindhoven werkt Mieke mee aan de (door)ontwikkeling van het Sensorregister & Algoritmeregister inclusief beleidsontwikkeling, de Digitale Vertrouwens Infrastructuur alsook in het Europese OASC-netwerk, waarmee de MIM’s worden vorm gegeven. In EUROcities verband is Mieke een vaste kenniswerker. Mieke adviseert in Living Labs, overlegt met partners zoals VNG, BZK, et cetera. Tevens werkt Mieke mee aan de Eindhovense I-visie, als visie van de Eindhovense samenleving en ecosysteem, zodat de innovatieve ontwikkelingen ‘van buiten af’ geaccepteerd en vervolgens geregisseerd in de beheerorganisatie van de gemeente Eindhoven en/of haar ketenpartners.
 
 
Ervaring REGOLARE 2010 - heden
 
REGOLARE, adviseert, organiseert en faciliteert sinds 2010 oplossingen op het snijvlak van organisatie en IT aan onder andere gemeenten, Belastingsamenwerkingen en Omgevingsdiensten.
 
Externe projecten vanuit REGOLARE (2008 - 2021)
Strategisch adviseur 2013 - 2021
 
Ervaring Gemeente Oss
Opdracht: Coachen en adviseren in het binnengemeentelijk gebruik van basis- en kerngegeven, gemeentebreed en bij en met haar ketenpartners. Onder andere door het implementeren van informatiemanagement en gegevensmanagement op basis van geborgd gegevensbeheer en gegevensonderhoud inclusief procesoptimalisatie.

Interim manager Cluster Gegevensbeheer en   Informatiemanagement 2014 - 2017
 
Ervaring Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)
Opdracht: Opstellen en invulling geven aan de uitvoering van het Informatiebeleidsplan, waarbij het Cluster Gegevensbeheer en Informatiemanagement alle facetten van de strategische, de tactische als ook de realisatie van taken voor haar rekening kan nemen, zodat BSOB uit kan groeien tot een betrouwbare en voorspelbare belastingsamenwerking, zowel voor haar belastingplichtigen als haar partners.
 
Vervolgopdracht: Opstellen, vormgeven, implementeren en realiseren van het privacy beleid, alsook het opleiden en begeleiden van de CISO en de FG in de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 
Strategisch adviseur 2010 - 2014
Ervaring Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Opdracht: Het overdragen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten behoeve van de uitvoering van de Wet WOZ en belastingheffing en invordering aan BsGW voor de binnen het Limburgse Waterschapsgebied liggende gemeenten, waarbij de gemeentelijke informatiepositie behouden blijft. Tevens heb ik voor de gemeenten een regierol ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat een duurzame partnerrelatie geborgd kon worden. In totaal zijn 29 van de 31 Limburgse gemeenten aangesloten in de samenwerking met BsGW.
 
Strategisch adviseur 2008 - 2010
Ervaring Gemeente Venlo
Opdracht: Implementatie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen in samenhang met de overige Basisregistraties, passend binnen de aan de wet- en regelgeving gestelde eisen. Ontwerpen van op basisgegevensbeheer noodzakelijk proces- en gegevensmanagement, waarbij de medewerkers zijn opgeleid en begeleid.
 
Copyright 4datagovernance
Terug naar de inhoud